Шумен - ЕК Шумен

ул. Хан Крум № 14, ет. 3 гр. Шумен
Лице за контакт: Борис Иванов Бадев